Eloh Kush & BudaMunk - FLY Emperor 2
Digital MP3

Eloh Kush & BudaMunk – FLY Emperor 2

Eloh Kush & BudaMunk - FLY Emperor 2

1 Eloh Kush, BudaMunk The Ideal Emperor (Intro) 01:16
2 Eloh Kush, BudaMunk Ichiban Eloh 03:25
3 Eloh Kush, BudaMunk, Jahbaton, Fact Tenshi (Angelz) 04:41
4 Eloh Kush, BudaMunk Tokyo Mega Late Show (Interview) 01:21
5 Eloh Kush, BudaMunk, John Robinson, ISSUGI Land Bridges 03:49
6 Eloh Kush, BudaMunk International Brotherz (Interlude) 00:50
7 Eloh Kush, BudaMunk, Glorious Doogies Pt. 4 02:41
8 Eloh Kush, BudaMunk Emperor Eternal (Interlude) 00:23
9 Eloh Kush, BudaMunk I AM 03:32

Similar Albums