JayteKz - Dead Weight

JayteKz – Dead Weight

JayteKz - Dead Weight

1 JayteKz Tightrope 02:29
2 JayteKz Angel Sinner 02:08
3 JayteKz Souls 02:49
4 JayteKz Falling In Pain 02:18
5 JayteKz Fairytale 02:17
6 JayteKz Wonderlust 01:45
7 JayteKz Pressure 01:52
8 JayteKz Hopeless Faith 02:17
9 JayteKz Lonely Requiem 01:38
10 JayteKz Seventh Street 02:02
11 JayteKz Endless Winter 01:29
12 JayteKz Cuts 02:03
13 JayteKz Only One 01:39
14 JayteKz 100,000 Tears 02:42
15 JayteKz Walk Away 02:57
16 JayteKz Curse 02:00
17 JayteKz Forget Me 02:59
18 JayteKz Bullet 02:14
19 JayteKz Wake Me Up 02:12

Similar Albums